селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Растениевъдството

Растениевъдството (3)

Вторник, 19 Март 2013 09:59

Структурата на растениевъдството

Написана от
Към структурата на растениевъдството се отнасят многообразието на растителния свят, който в общи линии се свежда до следните категории, от които дават началото множество други производства в това число и силното развитие на селското стопанство: Зърнените култури, които заемат най-големия дял сред посевните площи и намират най-широко приложение в общия обем на продукцията. Според предназначението си се поделят на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни, зърненобобови растения и ориз. За зърнените култури е известно, че служат за храна, фураж, производство на лекарства и други. Зърнените храни се транспортират лесно и са в основата на външната и вътрешната търговия във всяка страна. За България зърнени култури, с най-голямо значение са пшеница, царевица и ечемик. Техническите култури са суровини за хранителната, текстилната и парфюмерийно козметичната промишленост. Зеленчукови насаждения са също водещ отрасъл в много страни. Сред тях се произвеждат множеството плодови трайни и нетрайни насаждения, както и едногодишните зеленчуци. Трайни насаждения, към тях спадат лозята и…
Вторник, 19 Март 2013 09:59

Значение на растениевъдството

Написана от
Отрасъла растениевъдство обхваща създаването, засяването, отглеждането и добиването на продукция от културните насаждения. Към растениевъдството се отнасят зърнените растения, техническите, фуражните култури, а така също и трайните насаждения и зеленчуците. Развитието на растениевъдното производство в зависимост от географското му разпределение и в резултат на природните условия, са свързани с икономическа политика, международните пазари и техните стандарти, традициите и натрупания опит у населението. За комплексно действие на тези фактори определяща роля играе специализацията на растениевъдството във всеки отделен региони от страната. То се разпределя по състав, тип и продуктивност и за него влияние оказват и почвите, които са твърде различни, а това оказва влияние на структурата и производството върху растениевъдството в страната. За развитие на растениевъдство и дума не може да става Без да са осъществени най-съвременни агротехнически мероприятия, да са съобразени микроклиматични изменения, както и агроекологичните изисквания за отглеждане културите. Това е и начина, в който може да се говори…
Вторник, 19 Март 2013 09:58

Растениевъдството

Написана от
Растениевъдството е един от най-широко разпространените отрасли от годините насам. Днес достига такива мащаби, че едва ли има площ на планетата, която да не е засята и обработвана от човека. И все пак в приложната наука, която изучава културните растения, растениевъдството има огромно стопанско значение; от него се добива един огромен дял от прехраната на Земята, то се разделя на множество подкатегории и се обработва с най-различни, модернизирани и напреднали технологии. Растениевъдството се обособява и под вида на много други частни науки. Сред най-популярните у нас, които се отнасят към полските култури могат да се срещнат следните три основни дяла: Зърнени житни култури; Бобови зърнени култури; Технически култури, които от своя страна се делят на влакнодайни, маслодайни, фуражни, кореноплодни култури; хранително-вкусови и етерично маслени култури. От всички споменати растения отглеждани като вид култури у нас, най-голям пазарен дял имат зърнено-житните култури, които са растения от рода на житни растения. Те…